Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7o LEER-REDEN

der natuur, die ze hun gang doet gaan, of aan het verftand der menfehen die over deeze zaaken befchikken, volgens hun licht en volgens hunne zorgen. Dit is eene waare Ongodiftery, want een God zonder Voorzienigheid is geen God, maar flechts eenen ydelen en onbeweegbaaren^ afgod , die niet werkzaam is en nergens nut toe is. Hierom heeft men te recht gezegt, dat als Epikuur eenen God ftelde en. de Voorzienigheid loochende , hy God wel in den mond had, maar nochtans uit'zyn harte gebannen hield; dat hy met woorden toeftemde het geen hymet de daad'ontkende. Men kan dit tweede Ongddiftendom aan de Heidenen in het gemeen noch niet te laft leggen; want behalven de Epikuuripten, warén alle de anderen overtuigt van de Voorzienigheid. Zy hebben daar van gefproken, zy hebben daar over gefchreeven, en men ziet daar van eene volmaakte fchoone Verhandeling door Seneka, waar in hy zich over veele ftukken niet beter zoude hebben kunnen uitdrukken , al had hy zoo veel verkeering met de H. Paulus gehad, als men hem heeft willen toe- \ fchryven. Zy hebben zelfs uitdrukkelykerkent, dat het geen fommigen natuur noemden, niets anders was als God zelve,die een der Ouden volmaaktelyk wel genoemt heeft de natuur dernatuu- | ren O), om dat hy een algemeen wezen is, in- I vloeiende in alle de deelen der weereld, om dezel- j ve te geleiden, te bellieren en levendig te maa- j

j^en. . Men moet nochtans toeftaan dat I

men hier de Heidenen niet geheel en al kan ont- éhuldigen , want zy fchreeven te veel toe aan

dej s

Cd) Synefius Hom. £

Sluiten