is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneelspelen voor het hart.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l9o DE MÏNTVERIGE

vrouwen , die ik ooit gezien heb, in eene oudë wooning, nier zeer verre van deze. Ik verliet ook, onmiddelyk daar op, die plaats der verfchrikking, en , gellingerd door allerlye gillingen, peinsde ik toch op u en uwe belangen, ö, Dacht ik, of de beledigde Juliana nu eens de zaaden van lydzaamheki en luft tot vergeeving in haar hart hadde, met hoe groot genoegen zou ik al myn verflandelyk vermogen aanleggen, om dezelven tot uitfpi uiten en ryp worden te brengen! Welk eene deugd zou zy oeife-

nen welk eene lofwaerdige en zeldzaams

deugd! Hoe voortreffelyk zou zy zich onderscheiden, indien ze in dit geval haare driften de wet Hellen en de lydzaamheid over haaren geeft kon doen heerfchen! Welk een deugdelyken plicht zou ze volbrengen, indien ze den belediger nu kon overlaaten aan de beflraffingen van zyn eigen geweeten, dat, vroeg of laat, weder ten troon klimmen en alle zyne rechten zal herneemen -— Indien ze, in haare verontwaerdiging, medelydend, in den hoon, die haare liefde wordt toegebragt, twyffelmocdig, in haare vernedering, groots, en, in alle haare ontmoetingen, nederig en onderworpen zyn kon! Zy zou de fchoonheid haarer ziel vermeerderen en daardoor op haar uiterlyk gelaat een era ft verfprciden, veel roerender en zieltreffender, door clcszelfs kalmte, dan de blos van woede en het vuur van wraakzucht, door derzelver onmaatig blaaken en blikfemen. Zy zou de eer van haar huis — het belang haarer kinderen en vrienden, met de ruft,

van