Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 %w

beelden bygebragt, waer mede beweezen word, dat niet alleen door de Monniken, maer ook door hunne Nonnen dwaelingen en bygeloovigheden onder het Chriften Volk zyn verfpreid geworden.

Ondertusfchen bemerkten de gefleepen Monniken wel, dat zy den rykdom der waereldlyke vrouwsperfoonen niet zo gemakkelyk in geeftelyke handen konden brengen, indien zy dezodaenige ook niet in kloofters verzamelden. Zy bedienden zich derhalven van eene huichelaeres,of vroomfchynend vrouwsperfoon; deeze leefde eenzaem, vry van waereldfche verrichtingen en bezigheden, en zogt, doorhaere deugd, op 't Volk eenen indruk te maeken, nam van eene Monniksorden Regel en kleeding aen, nam nog deeze en geene gezellinnen by zich, zogt, doorVoorfpraek en hulp van eenige Monniken deezer orden, de goedkeuring en bekragtiging by den Pauflyken Stoel, en nu had dezaekhaer beflag; goedhartige lieden, in de verbeelding van een Gode welbe-

haeg-

Sluiten