Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 r

hy is den Staet nadeeliger, als een openbaer oproermaeker; hy fteekt met zyn heimlyk voortkruipend gift van ongodsdienftigheid veele duizenden aen , en ondermynt hier door, zonder dat men hem hier in tegen kan gaen, de grondpylers Van 'talgemeene welzyn desStaets, der algemeene ruft en zekerheid. Ik ten minften, als ik deeze zaek in overweeging neem, kan my geen ongelukkiger Land voorftellen, als dat, waer in geen Godsdienft gevonden word.

Doch is het met deeze dankofferen , die wy voor den troon der Algoedheid zullen, moeten, en willen ontbranden, genoeg? Zullen wy by de weldaeden van onzen geliefden JOSEPHUS, ftom, laeuw, onverfchillig, onaendoenlyk zyn? — By God! dat zullen, dat willen wy niet. Het is onze pligt ook hem te danken, voor hem te bidden. Een zinnelooze, een ontmenfchte, niet waerdig onder den üoftenrykfchen hemel van de zonne befcheenen te worden, niet waerdig'

Sluiten