Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9 )

af eene der aanzienelykfte Weetenfchapwen geweest is, blykt niet alleen daaruit, omdat zy van de voortreffelykfte des Volks wierdt geoefend, maar voornaamelyk, omdat van haar de behoudenis of het verderf eener Natie middelyk afhangt; en dat die Volken, welken daarin het meest ervaren waren, doorgaans op hunne vyanden de. glorie bevogun hebben. Ten bewyze daarvan, behoeven we de Gefchiedenisnisfen van Grieken noch Romeinen te door-» zoeken; ons Vaderland draagt- nog een menigte van kentekenen, hoe onze Voorvaderen, die voorzeker hun met meer naarftigheid op die kunst hebben toegelegt , dan wy tegenwoordig, in de twee voorleden Eeuwen met roem hunne vyanden onder de oogen hebben durven zien, en de magtigfte vyanden aan het Altaar onzer Vryheid wisten vast te ketenen. De fierlyke Praalbedden en Grafnaalden, waarmede 's Lands Kerkgebouwen als vervuld zyn, 's Lands Hïffcoriën, de ftaat waarin wy door de vryheidminnenie Helden gebragt, en aan wier nagedagtenis wy de grootfte eerbied fchuldigzyn, ftrekken genoeg ten bewyze, hoeaanzienclyk deze Weetenfchap is, en wat wy ter

haarer bevordering verpligt zyn. Zy is

eene der uitneemenfte, niet alleen omdat zy de Aarde gerechtigheid helpt bezorgen, maar ook, omdat, ter verkryging eener volkomen kennis van haar vermogens, een byna meer dan menfchelyk verftand fchynt vereischt te worden. Als wy ter loops de uitwerkzels van haar vindingryk vernuft nagaan; als wy met aandacht opmerken, hoe veele grooteDaaden door A £ haar

Sluiten