Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5 )

Maatfchappy, die binnen den kring van vier en veertig maanden tot zoo groot een aanzien en vertrouwen geftegen is, dat het den Doorluchtigften Heere Erf-Prince van .Oranje en Nasfau góedgedacht heeft den Hem opgedragen Rang van Eerfien Befeherm-Heer wel te willen aannemen, en ons met Zyne Hoog Doorluchtige proteérie te vereeren ; waar door wy de aahmerkelykfte fteun en tevens geen minder aanzien verworven hebben. Wy durven ons beroemen op de befcherming van eenen Prins, als op die van eenen der doorbehtigite van Europa; — van eenen Prins, gefprooten uit de roemruchtigfte Vorften der Aarde; van eenen Zoon diens goedertieren Vorst, - dien Vader des Vaderlands , die zyne Vyanden met de Wapenen van zagtmoedigheid beftreden heeft 5 die met tropheën van lievde en weldadigheid over hen zegepraalt, — en van wiens godvrucht da laaften der Eeuwen neg gewagen zullen.

Het gelukke ook my dat ik weder de aandacht van U, Kunstlievende 'Heeren Ledeni en van U, Geëerde Toehoorderen ! verwerve; — dat ik deze luifteryke Vergadering onverhinderd opene; — dat dezelve in dc besté orde worde aangevangen en dat ze ftrekke pt dat gelukkig einr de waartoe zy is ingericht,. —-— Hy die zoo zigtbaar deze Maatfchappy befchermt en groot maikt, de Regeerder van het Heelal, wil' ons

daarin voorfpoed fchenken ,* Hy doe het ons

wel gaan, en alle duchtige hindernisfen van ons afwezig blyven.

Wanneer ik in' de laastvoorgaande Vergadering deze aanzienelyke Praats beklom, waagde ik de Wakkerheid der Nederlanderen ter Zee op A ^ hoQ-

Sluiten