Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t% Opheldering van Matth. IV: r-ir;

in een ogenblik, (a) Indien dit waarlyk gefchied zy, dan vind men hier het allergrootfte wonderwerk, waar van men ergens leest, verrigt! verrigt door den Duivel, den Vader der Leugenen ! verrigt aan den Perfoon van Jefus, die, hoe magtig ook in wonderwerken, hier zien en gevoelen moet dat de Duivel aan zyn eigen Perfoon wat grooters doet! Myn Christen fuifelt geheel op die fteilte, en yst van verfchrikking, dewyl hy dus zyne allerfterkfte geloovsgronden door den Vader der Leugenen ziet weggevoerd b. Hoe zinneloos en verbysterd die looze Geestder helle ook zomtyds handelen moge, zeerbezwaarlyk egter , zal hy zoo razend dwaas worden , dat hy, die weet de vervloektfte onder de vervloekten te zyn, zig beroemen zal een vrymagtig Oppervorst van alle de Koningryken der waereld te zyn ! dat hy die allerydelfte fnorkery, by Jefus, dien hy weet wyzer en meerder te zyn dan Salomo, zal willen doen gelden als zoo eene oogfchyn3yke waarheid, dat de Heiland , zonder eenigen fchyn van bewys, dezelve geloven zoude, met zoo veel kragt, dat hy den gezwoorenen vyand van den waaren God zynen Hemelfchen Vader, nedervallende aanbidden zoude ? Zeekcr de looze Duivel zoude zulk eene lompe verzoeking by eenen Atheïst, by den heerszugtigsten waereldgrooten bezwaarJyk wagen; hoe veel minder dan by den heiligften Zoon van God, die niets minder, dan een Koningryk van deeze waereld zogt! §• 15- Hoe zal men alle deeze en andere moei-

lykheden

(*) Hoofdlt. IV: 5.

Sluiten