is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopte opheldering van eenige plaatsen uit het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opheldering vdh Hebr. V: 7 -— i« 73

heeft, (g) welken van die w« wegen myn Leezer ook verkieze, ik vleie my, dat Hy voldaan zal zyn, om te konnen begrypen, waarom Paulus het voorwerp van s'Heilands aanbidding wel moge genoemt hebben Hem Dm

machtig is om hem van den doot te verlos-

SEN. Wy haaften ons ter beantwoording

van de derde vraag over Vs. 7. „ wat zegt ,

het, dat Hy uit de vreeze is verhoort " geworden ?" Volgens de gedagten van ons en van anderen , dat God Hem werkelyk van die vreeze, van die Helsche angsten en ebnauwtheden, verlost hebbe, zoo dat Hy met groote kloekmoedigheit het overig lyden op zich nam, en aan het kruis als een overwinnend Held zeegepraalde: het is volbragt, en met volmaakt vertrouwen zynen geest in de handen van zynen Vader overgaf. (Ji) Geleerde Mannen hobben beweezen dat het Griekfche woord sux«|3s<« die beteekenis heeft, Zie Hand. 23: 10. en Hebr. n: 7- gelyk ook dat die zegs-wyze: verhoort te worden uit de vreeze, beceekene daar uit door eerf verhoorend God verlost te worden Pf. 22: 22. 34: 5 ■> 7. 55: 3 en 4- (0

■ «. 42. De verleegendheit vaa fommigen by ^ hei

(g) Men zie nog eens onze korte Opheld. over Matth. 26: ig. na.

{]») Zie Math. 26: 46. Luc. 22: 43-. Joann. IS: i-p. —— Luc. 23: 46. Joann. 19: 30.

(»') De Leezer kan in de Eng. Godgl. nazienden geleerden White y. Andere vei klaringen kan men by Wq'lff vinden. '

E 5