is toegevoegd aan uw favorieten.

Staat van regering, godsdienst, geleerdheid en konsten in Groot-Britanje, omtrent het einde van de agttiende eeuw.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdft. HU Van de Univerfiteiten. H7

terfchat mede te deelen, of niet met het fchranderfte doorzigt en den fynften fmaak de keus gedaan hebben, of niet gelukkig genoeg geweest zyn om de beste handfchriften onder 't oog te krygen I. der daad pleegt het voor de kenners en helden'inde oosterfche geleerdheid fteeds een aangename en ee wigtige zaak te zyn, wanneer eengedigtje, door dezen of genen afiatifchen ezeldryver voor" zyne fchoone opgefteld, en voor een' europifchen reiziger door een' Fakir afgefchreven, en als een' geleerden buit herwaards medegevoerd, van eenen diepgeleerden taalkenner, met behulp van een arab«ch woordenboek, in 't latyn vertaald, met kritiiche aanmerkingen der bewonderende wereld gefchonken wordt. Immers kan zulk een uitgever L verzekerd houden, dat, hoe zeer ookfpotters, we! ken mets dan gezond verftand bezitten, de fchou. ders mogen optrekken en van kwakzalvery praten nogthans zyne verdienden in de oosterfche letter! kunde, ter plaatzedaarhet behoort, haren welverdienden lof zullen ontvangen.

Ook is het waardig bekend te zyn, dat de griekfche en latynfche Codex van de Handelingen der Apostelen, omtrent welken Alberti zegt, datHE arne voornemens geweest was denzelven in 't Jicht ' te geven doch vermoedelyk in de uitvoering was blyven ftekcn, toen hy dit fchreef reeds vooi lang was uitgekomen (0. 6

'fi< Jm, , Met 0 Zie Alberti S5r. 45. <$. 798. Deze Codex van welken Wetstein JV. T. To,. n. fol. U9. een

0. 4 ver-