is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de Noord Amerikaansche staats-omwenteling.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 1764.H00fdfl.il. Gefchillen tusfchen G. Brittanje

ftaat van ondergefchiktheid te houden, zonder eenige hoop om die voordeden te bereiken, waarna de natuurlyke rijkdommen van hun land hen deeden haken; nogthans, indien 'er geene nieuwe bezwaren gevoegd waren by die welke reeds in 1763 beftonden, zoude men deze ras vergeten hebben, daar derzelver drukking niet groot noch algemeen was; en het goed, welk voor de Volkplantingen uit derzelver verbintenis met Groot-Brittanje ontftond, het kwaad rykelijk konde opwegen.

Tot aan het jaar 1764 fchenen de verordeningen voor de Volkplantingen geen ander doel gehad te hebben, dan het algemeene welzijn van het ganfche rijk. Althans de uitzonderingen van het tegendeel waren weinig in getal en gaven geen blijk van een vastgefteld ontwerp. Maar toen de aannaderende manbaarheid der Volkplantingen, haar beter in ftaat ftelde om belastingen te keer te gaan, veranderde Groot-Brittanje de oude handelwyze, waar onder de Volkplantingen zoo lang gebloeid hadden; en verhoogde zyne eisfchen en vermenigvuldigde de bepalingen, toen gezonde Staatkunde eerder eene verminderde gezagsoeffening zoude aangeraden hebben.

Zommigen hebben onderfteld, dat Frankrijk , reeds zints de verovering van Kanada, in 1759, heimelyke ontwerpen begon te fmeden om die Volkplantingen , welke het niet in ftaat was te bemachtigen, nogthans aan Groot-Brittanje te ontwringen. Anderen hebben wederom gezegd, dat de Volkplantelingen, nu van alle vreze voor gevaarlyke naburen