is toegevoegd aan uw favorieten.

Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen; of De nieuwe spiegel der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2-9 )

««.leken vn haar Horoscoop aanbood ; Zonder ditmaal veel ïchtZ Sar gelukkig Phifonomie te Haan zeide ik woorde?vk tot haar f Gy moet ftandvastig blyven in het

hL en van uwe Eer tegen alle de belagingen welke uwe S door StrikvangeoÊ Lisren daar op onderftaan za te doenGy zult zyn Vrouw , en vervolgens de emgfte Erfge n«me van zyne groote rykdommen worden : Een beter Huwelvk di u tot eene aanienelyke Dame van rang m de waeTeld zal verhefven, is u na zyn Dood befchoren, maar draag org van geen' gehoor te verlenen aan de beuzelpraat van der Tonlman die thans de Vryer over u wil fpelen. — - Dat is mTonmogelyk viel Philipina my vry driftig m de reede, wan7ik bemhi myn lieve Karei Jo/eph meer dan myn MeesTemeer dan alle Mannen ^^^^2?. ik u hernam ik, dat als hy u Man word , Gy u zult moe n ' Sen van naderhand om een aalmoes te zullen gaar

Sefen : lk Let niet welke *^^™£gXZ haar eehad heeft , maar dit weet ik zeker , dat de gevolgen v n hT pianeetb werkend Albeduidende Niets geweest zyn, Z Philipina met haar Meefter getrouwd ^fe^ duwe is geworden, en in het jaar 175* haar m tweede Hu welvk beseven heeft, met een Heer van Geboorte die een Sninfviraanzien'bekleede, als meede dat zy volgens de Conlle lade van haar Planeet in den ouderdom van 65 jaren no e e beruchte rol zal fpelen, in de Landverdervelyke, beroeringen welke het Vaderland zes- en- dertig jaren na de vo kkmg van haare tweede trouwftaat zullen «fjjen » «1 waa door het niet te verwonderen zouden zyn, dat haar Gemaal zif tot een zeker glibberig oppergezag in dit Gemeenebes vlie? die de nalvfr van>n Vorftelyk Amagomst on ; vlammende, in later tyd zyne Gevangefchap,enJ« wn Upina als een zichtbaar voorbeduizel van hunne onderhngen val natuurlvker wvze zullen komen uittewerken. ' Niets v™™*^™^^

werkende is, vertoond zig in een luisterlyk praalgewaad m1 meer ll^Z^l^^Wte Lotgevallen, waar van de beweegoorzaken om die reede onbegrypelyk voorkomen, Een