Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bochten ten diende van de Burgerlyke Maatfehappy , volgens hunne bekw-amheeden en verkiezingen worden aangekweekt, en in alle deeze opzichten onder verzorging Van benodigde klederen en een Gefchenk van 2o Dukaten aan geld, het Huis der Vondelingen moeten verlaten, zoo drae zy den Ouderdorn van al jaren bereikt zullen hebben: Ondertussen zu len de Jongelingen in het Vondelinghuis grootgebragd zynde, ter zyner tyd wel met andere Vrouwspersonen buiten 5? vondelingfchap , vermogen te huwelyken ; Dog met met Zulke Weduwe /of Jonge0 Dochteren na hunne verkiezing, voorheen in het zelve Huis opgevoed wezende, om de-m ogelykheid die zig opdoet, wegens het plegen van de M.sda.d der Bloetlchande, daar door te voorkomen. U J .

Aanbelangende het derde Burger. Element, aan de Inwoonderen der Beste Wereld tot haare ontlastiging ingewill.gt, svoor geen van de minde te houden, de zogenoemde Staatsbeurs gefchkt tot aankoop van allerhande Kunstwerktuigen Boeken, en Gereedfchappen voor onvermogende Perzonen welke begerig zyn hen op de Konden, en Weten fc happen , of op den Landbouw vlytig toeteleggen: Die Staajsbeurs js zoo als het de Planeten aanduiden , een roemwaardig Gedenkduk van een wyfche en oplettende Staatsbeleid om de natver en Te talenten onder het Burgerfchap in een Beste Waereld aan«wakkeren. De onkosten tot het Meederlchap van de onderfcheiden Ambachten behorende , worden al meede uitd e Vaderlandfche Goudmyn ten behoeven van onbemiddelde Bugers betaalt, en ieder vermogend Inwoonder van Ipfalon.al. fen vrywillige Gift een Stuiver per Maand daartoe fchenkende, zal vollens myne Planeetkundige Waarnemingen het jaarlyks Fonds van de belchreven Staatsbeurs door de Volkryk-

(*\ De reede hier van is waarfchynelyk, om dat een Jongen, en een Meisje beide van dezelfde Ouders in Onecht geieelt, en n» één Vonde£X. gebragd, mde.h.nd by mistasttog zoude kunnen «ouwen, en dj» Sn hun weten Bloeüfchande begaan. — Aanmerkmg van den U«. gever.

Sluiten