is toegevoegd aan je favorieten.

Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen; of De nieuwe spiegel der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3*4 )

N9. XXII.

-ASTROLOGISCHE VOORZEGGINGEN,

VOOR DE

Drie Loopjaren 1825, 1826, en 1827. bevattende onder anderen de Mymer 1 ng van één Astuologit.

*OTelukkig dac ik thans by ondervinding weet , en bygevo'g zeggen kan , waar in de Mymering van 'één Aftrologist beftaat ; Zederc elf dagen dac ik in zoorrgelyke Mymering gedompelt ben geweest , heb ik de Planeten verfchddemaale moeten raadplegen, of de Geleerde zomwyl.m wel by het gebruik van hun gezond verftand zyn: Men zal deeze gedachten misfehien ongereimt vinden, maar de oplosfching van myne Aflrologifcbe Mymering zal zodanig vooroordeel ras doen verdwynen.

Aangaande de onderzoekingen, waar aan ik my ten opzich. ten van de drie Loopjaren 1825, 1826, en 1827 inzonder* heid bepalen moest , heb ik my in de tak der Srarrevoorzegkunde onmogelyk van myn P.icht kunnen kwyten , zonder meer dan eens in diergelyke Mymeringen te vervallen, zy dij het onderfcheid kennen, tusfchen één geleert Mensch hoe kundig anders in zyne bovendreivende Wetenfchap , en tusfchen één verftandig Man , zullen denkelyk geen zwarigheid maken toeteftemmen, dat dikwyls de vlugheid van den Geest, of van het nacuurlyk aangeboren verftand, de aller voortrefvelykfte

ge-