Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< =4= )

« mael , zomwylen vier-mael op een en den zeiven >•> feeft-dag.

« 5^ Dezen overlaft zond alleen genoegzaem zyn n om hem te verfchoonen, indien hy ievers in niet had 31 voldaen of berifpelyk was geweeft in zynen yver; r> maer hy heeft zig zoo wel gekweten in zyn dienften, si dat op den roep en achtinge die men van zyn Ser3i mocnen dede, den Paftor en Kerk-Meefters van St. Sal3i vators hem van dc Overfte hebben gevraegt, en heel n veel devoiren gedaen , op dat hy in hunne Parochie31 Kerk den Vallen zoud gepredikt hebben , zoo 31 alles blykt by de acte 'der nevens fub N°. 2°., het si is dan eene ondeugentheyd voor de Overfte , dat zy 31 in plaetze van hier door aen hun Suject eenen dienft 31 te doen , hem hebben befchuldigt van liftigheyd, 31 aengezien hy volgens deze atteftatie geenfmts heeft si verzogt deze Statie.

« 6° Plet is infgelyks eene vaifcheyd, als zy zeggen, si dat den Biffchop en den Fifcaei van Vlaenderen zouji den goedgekeurt hebben hunnen handel, hoewel deze si zig niet hebben willen tegenftellcn, wanneer men hem si heeft verhuyft nae Dendermonde, dewyl zy hunne ji fourbene nog niet genoeg kenden ; daer-en-tuffchen si den Guardiaen, hedeu Commiffaris , heeft, de prosi fyten danof genoten hebbende , zelfs alsdan den si Vallen gepredikt.

« 7° Het is niet min valfch , dat'er veel e Paftoren des' si Bifdoms hebben geklaegt over zyne dienften, Uwe si Edelheyd zal danof overtuygt zyn door den brief ji van den Officiael van Gend en door den brief van r> den Canonik Nerincx uyt Dendermonde, hier by si gevoegt lub No. 30-, immers zoo aen Uwe Edelheyd 5» blykt door de goede getuygeniffen der Paftoren van de ji Diöcefe van Mechclen, alwaer hy voornaementlyk 51 heeft dienft gedaen en die alhier ook zyn aen-geëgt 31 in copie fub N°. 40.

« 8° Ondertulfchen hy tot Gend woonde , heeft den 31 Biffchop van Iper hem afgevraegt, en hy is gezonden »» geweeft om te bedienen de Paftorie van Noordfchote

Sluiten