is toegevoegd aan uw favorieten.

Wonderbaer en rugtbaer leven van den ex-pater Auxilius van Moorslede, alias Pieter-Francis-Dominiq Vervisch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 90

viffchen, om te jaegen en vryelyk te vogelen etc. het gonne differente fchaemdloozelvk beleden in het huys van de weduwe de Stned; zy hadden nog veel min refpeél voor hun aenleyders ofte Hoofdmannen, want als den ■Commandant hun ordonneerde op Schildwacht te ftaen « zy antwoordeden, dat hy daer zelfs konde op gaen » immers zoo ik van al de inwoonders naedien heb verftaen n elk was Capiteyn en Meefter, yder heeft zyn 'eygen wil gedaen 51 Ita Meefter Gillis.

Zy zeyden, dat zy vogten voor de liberteyt» om dus ontflaegen tc mogen leven van de fchuldige onderdaenigheyd r> der kinders tot hun ouders, der önderdaenen tot hun overheyd n dus waeren zy ingevolge het voorgenomen gedacht der zoo gezeyde Patriotten, vry en liber van de onderwerping, die. den groottien brcydel is aller policie cn den grondregel aller Religie, maer zy waeren vry van alle gehoorzaemheyd, zy verlieten hun ouders op het minftc woord dat zy aldaer hoorden, zy fpeelden Patriotjen om dus vryelyk te fpclen de rolle van den verloren zoon; ach Jefuken ! hoe menig eerlyk mans kind is'èr hiér door vcrleyd, bedorven, verblind en zoo voords.

50 Zy kenden geen Goddelyk gebod, non occides» want daer zy niet dan met capitulatie waeren ingelaetcn onder conditie, dat het heel Garnizoen peyzibelyk mogt uyttrekken met alle krygs-eerteekens, flaendcn trommel, vliegende vendels, &c. niet tegenftaende deze conditiën vaftelyk waeren geaccordeert, nauwelyks waeren de poorten open, of men viel op de arme Soldaeten, men floeg hun ter dood, men kerkerde deze , laetende hun boven de 24 uren zonder nat of droog, zy doorzogten al de huyzen, koten en plaetzen om David op te zoeken en te vermoorden, zy zwoeren in al de huyzen» indien zy my vonden , dat zy my of in paftey-vleefch zouden gekapt of levendig verbrand hebben ter eeren van hunneiv Mufti van Eupen. Ita Pieter van de Velde. Wanneer zy uytvlugteden , zy riepen als raezende honden , dat zy daer enkelyk vertrocken orn meer volk te