Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL 25

dien tyd iets geflaapen , en wacht zy nu om zo bleek en nuchter by het befchouwen van dat geene uit te zien, dat zy voorheen zo moedig ondernam ? van dezen tyd af behieldlk juift dit van uwe liefde. Hoe! vreeft gy in daaden en in kloekmoedigheid dat geene te zyn , dat gy in uwe wenfchen zyt * wilt gy gaarne dat geene hebben, wat gy voor het grootfte geluk des levens aanziet, en doet u zelve als een lafhartige aanzien? moet „ ik waag het niet" op „ Ik had het gaarne ". volgen ? en maakt gy het even als de Kat in het fpreekwoord ? ( n ) Macbeth.

Ik bid u houd op. Ik waag alles wat een Menfch betaamd; die meer waagd is geen menfch. Lady. Macbeth.

Was het dan een dier dat u aandreef, om my die voorneemen te openbaaren? als gy het waagden, waard gy een man; en al waard gy nog meer als gy waard, zo zoud gy echter nog meer een man zyn. Toen ter tyd bood zich noch plaats noch tyd aan, en gy wiide het beiden doen; gy hebt u zelve gemaakt, en uwe bereidwilligheid maakt u zelf heden tot niets. Ik heb kinderen gezogen, en weet, hoe teder de liefde voor den zuigeling is, die my. ne melk drinkt; maar ik zou, fchoon by my nog zo liefkoozend toegelagchen hadt, myne tepels uit zyn tandeloozen mond getrokken, en hem de. herfens imgeflagen hebben, als ik het zo gezwooren had, als gy het gezwooren hebt.

Mac

ligt bet bem anders geweeft was ; want een laa° tere verplichting beft detvoorgaande nitt af; enplicbs ten die wy ons zelve opleggen, gaan niet bovendien, welke bet boogjie wezen ons voorfebryft.

Johnson.

(n) Dit fpreekwoord is „ Catus amat pifces, fed „ non vulttingere Pluntas".

„ De Kat bad gaarne de Vïfch, maar zy wil de „ pooten niet nat maak en. Johnson. B 5

Sluiten