is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneelspelen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L Y S P S Li

deHertog.

Des te onedeler en laaghartiger. zyt gy, dat gy eerst zulke fterke aanzóekingen om haar gedaan hebt, en haar thans op eene fchandelyke wys afftaat. Ik zweer by den roem van myne Voorou» deren, ik roem uwen moed, Valentino, en oor. deel u de liefde van eene Keizerin waerdig. Weet verder, dat ik alle voorige moeijeiykheden vergeet, dat ik myn' wrok tegen u afleg, u uit uwe ballingfchap terug roep, en dat ik uwe buitengemeene verdienften met een' nieuwen ftaat beloon; waarby ik nog dit volgende ctnderfchryf: Signor Valentino, gy zyt een Edelman, en van goeden huize, neem gy uwe Sylvia, want Sylvia is voorn. Valentino.

Ik dank uwe Hoogheid; deeze gift maakt my ge. lukkig. Nu bid ik u nog, ter liefde van uwe dochter, dat gy my eene bede toeftaat, waarom ik h verzoeken zal.

de Hertog. Ik zal u die toeftaan om uws zelfs wille, het zy dan wat het is.

Valentino. ■ Deeze gebannen lieden met welken ik hier geleefd heb, zyn lieden, die veele goede hoedanigheden hebben. Vergeef hen hetgeen zy in dit bosch misdreven hebben, en roep hen insgelyks uit hunne ballingfchap terug. Zy zyn verbeterd, befchaafd, en goed van hart, en bekwaam tot gewigtige ampten, myn genadige Vorst.

de Hertog. Gy overwint. Ik vergeef het u en hen; plaats hen in zodanige bedieningen als gy zult goedvinden , en zy verdienen. Kom laaten wy (raar Milano) gaan, en allen onzen twist onder fpelen en vrolykheden, en piegtige feeften begraaven. Valentino. En onder het wandelen, durf ik op my neemen, Ee 3 om