Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ao" Hoofdft, XIV. De Veldtocht vm het jaar 1777

xivier waren. Ook kwam het Amerikaanfche Fregat de Delaware op eenen afftand van ruim honderd toeden voor de onvoltooide batteryen ten anker, en begon eene hevige kanonade tegen de batteryen en de Stad, waar in zy van eenige minder fchepen onderfteund wierd; maar met het vallend ty raakte het fchip de Delaware genaamd aan den grond, en in dien ftaatvinnig uit de Stad befchoten wordende, werd het ras genoodzaakt om zich over te geven ; waarop de overige Amerikaanfche fchepen afhielden, vermits zy fcdert het overmeesteren van het grootfte fchip , tegen het vuur der batteryen onbeftand waren.

De Generaal Washington, eeneverfterkingvan vijfentwintig honderd man van Peekskil en uit Virginie gekregen hebbende, en daar by onderricht zijnde, dat de Generaal Howe een aanmerkelijk gedeelte zyner macht had afgezonden om de fterkten aan de Delaware te overmeesteren, vatte het voornemen op om de Britfche post te Germantown aan te tasten. De lijn hunner legering doorfneed de Stad met rechte hoeken, niet verre van het middenpunt. 'De linkervleugel ftootte tegen de Schuylkill in, werd in het fpits door de jagers te paard en te voet gedekt, De Amerikaanfche jagers der Koningin en een Battailjon ligt voetvolk dekten den rechtervleugel. Het veertigfte Regiment benevens nog een Battailjon ligte troepen ftonden op den weg van Chesnuthill, een kwartier uur voorwaards, en Lord Cornwaixis lag met vier Grenadier Battailjons te Philadelphia. Een klein getal Staf-Officieren van het Amerikaanfche leger, wier raad by deze gelegen-

Sluiten