Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*■ <k widdenfie Staten, ^ en af tc trekken. Zy hadden niet alleen, «dWea. de den aanval, maar ook by hun aanrukken en té. rugwyken veel geleden, en aan dooden en gekwetften wel vierhonderd man verloren, zijnde ook Graaf Donop zelf doodelijk gewond en gevangen genomen. Het Congres befloot hier op den Over" ften Gkeene, voor zijn braaf gedrag in deze gele. genheid met eenen degen te befchenken. Een aan, val op het Fort Mifflin, genoegzaam ten zelfïï

tyde door eemgeoorlogfchepen en fregatten gedaan liep niet beter af dan de ftorm op Red-bank; De* Augusta, een oorlogfchip van Vierenzestig ftukken, benevens de Merlin, twee der fchepen welke aan denzelven deel hadden, raakten aan den grond Het eerste werd in brand geftoken en fprong in de lucht, doch het laatfte werd van het volk veria!

Offchöon dus de eerste poogingen der Britten om de vaart op de Delaware te openen, kwalijk flaa, de, kwamen dezelve echter tot hun doel lan^ * nen anderen weg, welken men niet vermoed had* De friesfche ruiters, nu reeds eenen aanmerkelyken tijd in de rivier gelegen hebbende, hadden, doof hun groot gevaarte, den ftroom doen verloonen en nieuwe geulen gevorrat. Hier door was het vaar' i water tusfehen de eilanden en den Penfijlvanifthen , oever zoo veel dieper geworden, dat vry diepgaan! de fchepen 'er thans over konden; en langs dezsn doortocht had de Vigilant, een zwaar fchip, 'tw'eï vierentwintig ponders voerde, doch op eene wv^e «oegetakelt, dat het niet zeer diep ging, *ich eenen

m, Dm, Q

Sluiten