is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de Noord Amerikaansche staats-omwenteling.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Krijgsgevangenen en de rampen der Ingezetenen. 203

vijftien dagen in befloten hechtenis hield, en toen aankondigde dat hy beftemd was om opgehangen te worden. Vier dagen daar na werd hy met eenen bende uitgewekenen uit de Stad gebracht, en op de hoogten van Middleton opgehangen, met eea papier op de borst van den volgenden inhoud: „ Wy uitgewekenen hebben het wreedaartige ver,, moorden onzer broederen lang met fmert en leed,, wezen aangezien, en bevinden, dat men niet „ ophoudt dagelijks de'zelfde gruweldaden te ple„ gen. Weshalven wy befloten hebben niet langer „ ftil te zitten, zonder wraak te nemen over deze ,, menigvuldige wreedheden; en dus maken wy „ een begin en bedienen ons van Kapitein Huddy 3, tot het eerfte voorwerp welk wy U voor oogen „ ftellen : terwijl wy verder vastgefteld hebben ,» man tegen man op te hangen zoo lang 'er nog „ een uitgewekene overig is. Hier hangt Kapitein ,, Huddy voor Philip White." Deze Philip White, tot wiens wederwraak Huddy werd opgehangen, was gevangen genomen door eenen hoop Landmilitie van Nieuw Jerfey, en om hals geraakt by eene pooging om zich uit hare handen te verlosfen.

De Generaal Washington befloot om dezen op.' zettelyken moord te wreken, maar in de plaats van onmiddelijk eenen der Britfche Officieren ter ftrafoefning over te geven, fchreef hy eerst nog aan Sir Henry Clinton, dat hy genoodzaakt zijn zou- de wederwraak te oeffenen, ten zy men hem de moordenaren van Kapitein Huddy overleverde:

en