Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' - [ 34 3

§ LXXXIV.

Volgens het zeggen van deezen, zou hy, eerft mededeelder aan het complot, daarna berouw gehad hebben : Hy geeft voor

In Prot. van den 13 Aug. ad int. 2. dat hy in den verhoorzaal van zyne Hoogheid den Prins Van Oranje en Stadhouder gedrongen is; het gefmeede complot te kennen heeft ge geeven ; dat hy na Aaken gekomen is, om het zelve infgelyks zyn Hoogheid den Hertog kenbaar te maaken, en wyl Hoogft den zeiven niets wilde met deezen te doen hebben, zoo leide hy by den Heer Voogt-Majoor die verklaaring af, geiyk ze in Protoc. van den 2$ July befchreeven ftaat.

§ LXXXV.

By even deeze verklaaring onderwierp hy zich vrywillig aan het arreft, welk hem daadlyk geworden is, om of zyne verklaaring te juftificeeren of als calomuiateur geftraft te worden.

S 1 xxxvi.

Alhoewel egter deeze blyk van afstapping uit het complot voordelig kan zyn aan d'Arros, zoo is hem evenwel nadelig, dat hy volgens zyne verklaaring

In Prot. van den 13 Aug cd int. 2 de gemelde ondekking des complots aan zyne Hoogheid den Erfstadhouder reeds den 22 Juny gedaan heeft; en dat hy niettemin van St. Genies nog daar na het ad acla by liggend patent Num. art. 73, welk op den 23 July gedateerd is, bekoornen en aangenomen heeft.

§ LXXXVII.

Niet minder is tegen hem, dat teftibus Frotocollis St. Genies by zvne komfte hiernatoe hem bezoekt, en hy zich met den zei ven over oen tegenftand des complots noch ingelaaten beeft.

Relaas in jpeere Protocóllum van den 13 Aug. ad int. ó. Meerdere diergelyke te rug kceringen zal het Hooge-üerecht by naleezinge der Protocollen gelieven te a ftrahèeren.

§ LXXXVIII.

Wat betreft den Baron d'Arros in 't gemeen genomen zoo is 't gewis dat hy, eenmaal in 't complot, of zelf Commandant geuceti zvnde eene ftrafbaare daad begaan heeft, zou tans den Rechter hier moeten ftiiftaan a'Arro* ganfch vry verkla -ren, om dat hy zegt het complot verlaaten te he, b n ; daar het meer blykt, dat hy zuiks gedaan heeft uit een ander inzjgt ais uit berouw. "

Sluiten