Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

;to Dr. WILLIAM FORDYCË,

-„ &c. in den zomer; oranje-appelen, lemoenen , druy=« „ ven, appelen, en peeren in den winter; bloemkool, „ rapen-, en zomwylen aardappelen, het voédzel des ly„ ders in deeze ziekte zyn moeten; dat de lyder alle „ mocijelyke bezigheid en beflommering, ftudie, comp„ toir, laaten varen, en de onzuivere lucht van groote

Reden voor de frisfche buitenlucht verwisfelen moet; „ en dat dit alles, zo dra de vaten genoegzaam gcledigt

zyn om zulks te gehengen, door ligchaams-oeffening 't „ zy met te paard te ryden of in eenig rytuig, naar gelang „ van 's lyders krachten en omftandigheden, moet befloo„ ten worden. Door dit plan intyds te verkiezen en ge„ trouw te achtervolgen, zal men de fleependeKoorts, „ de hoest, het nagt-zwect, doorgaans doen verdwynen, „ en den lyder tot frisfche gezondheid herftellen. 'T „ fmert my te moeten meiden, 't geen ik meermaalen ,, ondervonden heb, dat Ouders, na geduurende een „ geruimen tyd zulke maatregels goedgekeurt en met

tastelyk voordeel voor hunne zieke kinderen achter„ volgt te hebben, eindelyk den moed opgaven cn in ,, hun opzet bezweeken zyn, om dat zy de lyders, uit„ gehongert, zo ze waanden, beeven en waggelen za„ gen, en dat juist te dier tyd dat de pols ongelyker „ en langzaamer wierd, en de onfteeking dus op 't „ punt ftond van op te houden. " p. 20S, 207.

De Zweerende en Kwaadaardige Zeere Keel is een byzondere zoort van Rotziekte ,die in de zestiende eeuw in Italië en Spanje bekend geweest zynde, zedert ettelyke jaren in Engeland in verfcheiden quartieren hevig gewoed en voor veelen zo volwasfenen als kinderen doodelyk geweest is. By ons niet dan enkele reizen hier en daar gevonden wordende, is deeze ziekte zeer gefchikt om zelf anderzins genoeg ervarenen te misleiden; en daarom zal het niet te onpasfe zyn deeze gelegenheid waartenemen om dezelve wat nader te doen kennen.

Dr.

Sluiten