Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE der SATISFACTIE. 27

h°5d van het tweede Eeuwgetyde onzer zoo diergekogte Vryheid} \s't werk, waarvan wy onzen Lezeren by dezen verflag doen, zeer zeker het aanmerklykfce; niet zo zeer om dat de Satisfadtie, welke de StadGoesin't jaar 1577. nam van Zyne Vorftelyke Doorlugtigheid, den Prinfe van Orange, een ftuk is, 't welk op zig zelve uitmunt boven 't gene in die troebele tyden in andere fteden of plaatfen voorgevallen is; maar omdat de wyze, waarop de kundige enfierlykeSchryvervandit werk hetzelve heeft behandeld, ten eenemaal verfchilt van het plan, 't welk anderen, in 't 'farnenftellen hunner Gefchicdverhalen, gevolgd hebben.

De Schryver van dit werk, alvoorens tot de Historie der Satisfactie, of tot 't gene dezelve in 't byzonder raken mag, toetetredcn, laat eerst eenige meer algemeene Hoofdftukken voorafgaan, waarvan het eerfte betrekkelyk is tot de Nederlanden in 't gemeen, en waarvan hét tweede en derde Holland en Zeeland meer in 't byzonder raken.

In het eerfte Hoofdftuk tragt hy zynenLezeren een begrip te geven van de Regeringsform onder de Graven, envande Privilegiën van den Lande. Waarna hy aanwyst,fi5zf defehen. ding dier Privilegiën de 'waaragtige oorzaak is der Nederlandfche Beroerten:, terwyl hy vervolgens hierop het regt der Ingezetenen vastmaakt, om de wapenen op te nemen, en eindelyk den Forst de gehoorzaamheid op te zeggen.

„ Om van het regt der Natie, en van den aart der Vryheid te kunnen oordeelen, diende men eenige kundigheid te hebben van de oude Regerinsform van de Graaflyke Oppermagt, en van het deel, 't welk de Adel en het Volk in de Regeringe toekwam; en dan eerst is men in ftaat, om te befluiten, of onze Voorouders in hunne Voorregten zyn verkort geworden, of zy het regt hadden, om meerdere Vryheid van den Vorst te vorderen, en of de bevogte vryheid der moeite waardig zy."

On-

Sluiten