Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

352 DE MONTALEMBERT, Gefchiedenis

gusrus hoorde men in het Rusfifche leger fterk fchieten van verre, en dien zelfden dag ontfing men daar de tyding van de Nederlaag van den Generaal Laudon, die op weg gegaan zynde, om den Koning aan zyne linkerzyde aan te tasten , terwyl Daun het van vooren zoude doen, door den Konink in zynen aantogt onverhoeds was aangetast en ge/lagen. Welke gebeurtenis dien Vorst gelegenheid gaf, om naar den kant van Breslaw door te geraaken, en zig met het leger van zynen Broeder, Prins Hendrik, te kunnen veréénigen.

Dit voorval deedt de Rusfen naar de Poolfche Grenzen agter Hernftat te rug trekken; waar hun leger tot den it*n September llilbleef leggen, en van daar naar beneden trok naar Carolath. Terwyl de Generaal Tchemitchezv met een gedeelte daar van aan de west of overzyde van den Oder zig by Beuthen nederfloeg.

Deze bewegingen gefchieden ingevo'gen van de veranderingen in het ontwerp van dezen Veldtogt, dat door de Nederlaag van Laudon geheel van gedaante veranderd was (i). Want de Konink van Pruisfen niets tegen de Rusfen overlaatende, als de bezettingen van Breslaw en van Glogaw, en omtrent tien duizend mannen onder de Generaal Goltz , hadt,-nevens zynen Broeder, zig met de meeste magt naar den kant van Schweidnitz gewend, en lag tegen over den Marfchalk Daun, die zig met Laudon veréénigd hadt.

Nu was het de zaak, op dat de Veldtogt niet geheel vrugteloos zoude afioopen, dat de Rusfen bewogen werden om eene afwending te maaken: waar toe de ziekte en de zwakke lighaams gefteldheid van den Graave van Soltikow zeer hinderlyk was.

Men had de belegering van Grofs Glogaw wel voorge-

fla-

O) Tom. IL pag. as? —270 en pag. S-7 — 344-

Sluiten