is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene bibliotheek, vervattende naauwkeurige en onpartydige berigten van de voornaamste werken, in de geleerde waereld [...] uitkomende

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4jo G. S. STEINBARTS,

ver overwigt boven de onvolmaaktheden in den tegenwopr» digen toeftand, en dus de zedelyke gelukzaligheid beletten

Hier toe rekent de Schryver i.) Dat de mensch met bloote vermoogens en zonder alle werklyke kennis ter waereld komt, waarom hy hulpe van buiten nodig heeft om tot het gebruik der rede te koomen en een zedelyk wezen te worden.

2. ) Dat de mensch gebooren wordt met zulke natuurneigingen , als 'er tot zyn beftaan en ligchaamlyk welzyn in den toeftand der bloote natuur (waarin hy geen medelid eener befchaafde maatfehappyeis) noodig zyn zouden om hem de daartoe vereischte daadelykheid te geven; welke natuurneigingen alle in zich zeiven zedelyk goed zyn, maar, indien de mensch eenen meerderen wellland in eene befchaafde maatfchappy genieten zal, als dan gewend moeten worden, zich naar de regels der orde in de maatfchappy te fchikken; waarom de mensch ook tot zulke kundigheden en hebbelykheden opgeleid moet worden, die hem voor de grootere voordeden in de maatfchappy vatbaar maken.

3. ) Dat de menschlyke reden wel in *t algemeen ligtclyk daartoe komt om te erkennen, dat deugd gelukkig en ondeugd ongelukkig maakt, maar dat de zedelyke Yoorfchriften egter zulk een vermogen op de neigingen cn daaden niet hebben, omdat'er, volgens den loop der waereld, dikwils gevallen zyn, in welken het fchynt dat de deugd ons nadeeligkanzyn, en eene mindere naauwgezetheid ons eerder en ligter gelukkig kan maken.

4. ) Dat wy, door het grondbeginzel van zelfswerkzaamheid aangezet, meest altoos daarop denken om onzen toeftand te willen verbeteren, en daardoor afgetrokken worden om de tegenwoordige voordeden regt te waardeeren en te genieten.

5> Dat