is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene bibliotheek, vervattende naauwkeurige en onpartydige berigten van de voornaamste werken, in de geleerde waereld [...] uitkomende

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444 G. S. STEINBART S,

Manichcismus en de gefchiedcnisfen der H. Schrift genoomen, byzonder Leerftelfel in deKerkinteyoeren, en door magt en geweld tot de heerfchende Leer der Kerk te maaken, waardoor alle werking des Christendoms op de zedelykheid der menfehen en op de bevordering van de daaruit ontftaande hoogere gelukzaligheid, regtftreeks belet en gedwarsboomd werdt. Van dit fystema is byna in alle byzondcre Leerftukken der ftellige Godgeleerdheid iets overgenoomen, en zo lang dit niet alles weggeruimd en het zuiver Christendom herfteld wordt, is, naar 's mans gevoelen, niet te verwachten dat de Leer van Jezus haare volkoomene werking tot verbetering der zedelykheid en gelukzaligheid der menfehen zal kunnen hebben. Vervolgens geeft hy eenige van de voor naamfte lecrftellingen van Augustinus op, die de weldaadige werkingen des Christendoms grootelyks beletten.

i.) De eerfte is, dat alk menfehen reeds in Adam gezondigd hebben, en dat hun daarom des zelfs eerfte overtreding van God tot fchuld toegerekend wordt. 2.) Dat door Adams zonde 's menfehen natuur verdorven is, en djt dit verderf in diervoege overerft, dat de menschlyke ziel reeds met zonde befmet en met eene ftellige neiging tot het kwaade ter waereld koome. 3.) Dat de mensch volftrekt en geheel enalonvermogendis ietwes toctebrengen tot zyne verbetering , en dat God deswegen elke goede gedachte, elke goede daad alleen in ons werken moet, waarom niemand met alle zyne opregte poogingen iets doen kan, maar alleen die geen, welken Gods genade overweldigt, het zy hy, eigenlykgefproken, zelf wil of niet wil, verbeterd wordt. ~— 4.) Dat het zaligmaakend geloof der Christenen eigenlyk met de omhelzing en toeëigening der geregtigheid van Christus te doen hebbe, en dat God den geenen, die vastiglyk gelooft dat Christus alles voor hem gedaan

heeft,