is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene bibliotheek, vervattende naauwkeurige en onpartydige berigten van de voornaamste werken, in de geleerde waereld [...] uitkomende

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LETTERNIEUWS, tgg

GROOT-BRITTANNIE.

Te Londen heeft men in het voorleden jaar uitgegeven The Doctrine of Divine Infiuence on the Humcm Mind co'ifrdered, in a Sermon, by Joseph Prif.sti.ey , LL. D. F. R. S. 1779. in 8°. Deze Leerreden verdient des te meer opmerking, naar mate haar inhoud aanmerklyker en vryefc is: want fchoon de Leer, welke daarin door den Heer Priestley wordt voorgedragen en bevestigd, by alten die redelyk en bedaard denken, endeH. Schrift volgens de regte beginfels eener zuivere oordeelkunde uiticggen , over het geheel genomen wel doorgaans omhelsd wordt; egter zyn velen van oordeel nog iets toe te moeten geven aan de beginfels van eenige geestdryve-. ry, die onder de Christenen van byna alle gezinten, in min of meer mate, de overhand hebben; dewyl zy die gefteltenis van Geest, of die Gemoedsgefteltenis, v/elke de Geest des Evangeliums ons inboezemt, ('t zy tot boete en bekeering, 't zy tot opwekking van eerbied, liefde en dankbaarheid voor God, 't zy tot aanmoediging , troost en hoop in lyden en benaauwdheden , 't zy tot ingetogenheid, matiging onzer hartstogten èn godsdienftige blymoedigheid ;}nog gewoon zyn infehikkelyk toetefchryven aan eene inwendige onmiddelyke wer. king van God op 's menfchen gemoed. De Scholen vm de beroemde Heren Scmler , Tiilner, en anderen hebben in Duitschland , federt eenigen tyd , dergelyke beginfels begonnen te keer te gaan; en in Engeland hebben de aanmerklykfte Godgeleerden al lang 't zelfdetragten te doen, doch minder rechtftreeks en duidelyk; maar alle toegevenheid zeive heeft de Heer Priestley in deze zaak fchadelyk geoordeeld, en kant 'er zig in zyne Leerreden zeer fterk tegens; bewerende, dat de grote Waarheden en kragtige Beweegredenen des Evangeliums duor haren uatuurlyken invloed op.'s menfchen geest, G 4 vo!.«