is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene bibliotheek, vervattende naauwkeurige en onpartydige berigten van de voornaamste werken, in de geleerde waereld [...] uitkomende

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LETTERNIEUWS.

gefprekken , hoe bearbeid en leerryk zy ook weezen rnogen, meer gefchikt zyn voor onderwyzers en weldenkende Ouders, dan voor de Kinderen zeiven, die ziclv hiermede misfchien niet genóeg zullen kunnen bezig houden. Men kan dit zelfs uit den inhoud eenigzins beoordeelen. Zie hier de onderwerpen. Aanpryzingen ter deugd ontleend uit 's menfchen gefteldheid ••

Tegen de kinderlyke wuftheid. Van de pligt der

kinderen om zich te bèvlytigen dat zy altoos de vreugd hunner Ouderen blyven. Over de vlyt en leerlust der jeugd.——Het gedenken aan God de fterkfte fteun

der deugd . De goede jongeling na eenen misftap.-—

De dikwerf herhaalde zelfbeproeving. Stichtelyke

overdenkingen in de eenzaamheid, - . Zachtmoedigheid , goedhartigheid, en weldaadigheid de grondtrekken van het charakter eens braaven jongelings. ———

Over het medelyden met de dieren. Tegen de val-

fche begoochelingen en aanlokfelen der ondeugd.

Van hec edele en baatzuchtige vertrouwen op God. —»

Tegen de zucht van onbedachte navolging. Over

de zindeiykheid.. De verkeering met het vrouwe-

lyk gedacht. —— De zorg voor de gezondheid

Tegen vervolging en het haaten om den Godsdienst.—i De kunst van huishouding en liefde tot orde. Liefde voor de waarheid oprechtheid en goede trouw. •

De fchaamte noodzaaklyk voor de jeügd. Befchei-

denheid de byzondere pligt der jonge lieden.; Het

arbeiden ten gemeenen nutte Liefde voor het Vaderland. ■ Yver in ons beroep. De pligt der

volharding in onzen arbeid en bezigheden. — Ds grootheid des jongelings in het geduldig draagen van tegenfpoeden.

Hal-