Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gedephlogifticeerde Lugt 475

gedephlogifticeerde lugt vooral ten opzigte der fchudding. Eene maat gemeene by eene maat Ni» terlugt gevoegd, had de överblyvende lugtkolom,de buis gefchud zynde, de lengte van 1,06; daar een diergelyk mengzel niet gefchud, niet meer dan tot 1,43 verminderde. De Schryver laat vervolgens hier op de befchryving van zyn nieuw uitgedagt werktuig volgen , en befluit eindelyk zyne verhandeling met eene Proef, welke de Profesfor Stoll in eene verouderde krampagtige aamborftigheid met vry veel voordcel genomen had»

IV.

Bedenkingen over de beoeffening der ,;:Rechtsgeleerdheid , benevens vier verhandelingen over Wysgeerige Stoften, door Mr. A. Perrenot, te Dordrecht by A Blusfè en Zoon 1781. ,e

Onder dezen titul worden aan de Nederlandfché wereld, in eenen aangenamen ftyl, medegedeeld vyf voortreffelyke proeven van den oordeelkundigen letter-arbcid van den Heer Perïenot: zynde de Bedenkingen over de beoeffening der Rechtsgeleerdheid, vergezeld met de volgende verhandelingen,

I. Over de vrye, willekeurige doch, teffens aller•solmaakfte Goddelyke Wet-geevitig. 2. Over de Algemeene heginfehn of gronden der zedelyke pligt enm 3. Over het Zedelyk Gevoel, 4. Over het betoogen

V»n

Sluiten