is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene bibliotheek, vervattende naauwkeurige en onpartydige berigten van de voornaamste werken, in de geleerde waereld [...] uitkomende

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEIDE INDIEN, ' ^

t Lirüs fchatkist brengen. Nimmer zal men Burgers van een handeldryvend Gemecnebest, voor een byzonder lichaam van den Staat, rykdommen zien byeen vergaderen , waaruit zy zelve geen roem noch voordeel trekken. De geftrengheid der Gemeenebestgezinde beginzelen moest voor het voorbeeld der Afiatifche Volken wyken De ontaarting was allerzigtbaarst in de hoofdplaats der Volkplantingen; daar het voedzel der weelde derwaarts van alle kanten wierdt zamengebragt, boe. zemde de hoogte der pragt, tot welke men het noodig oordeelde, de Regeering te doen klimmen, fmaak in voor dingen, welke veel vertier maakten; deeze fmaak bedorf de zeden, en het zedenbederf was oorzaak, dat allerlei middelen , ftrekkende om fchatten te verzamelen, voor even wettig gehouden wierden. De veragting van het welvoegelyke ging zo verre dat een Gouverneur-Generaal, overtuigd, dat hy in het pionderen der geldmiddelen, alle maat en paal hadt overfchreeden, niet fchroomde, zyn gedrag te zuiveren, door het te voorfchyn brengen van een Volmagt, door de Maatfchappy ondertekend.

„ Tot overmaate van onheil hadt men geene voldoende regels vastgefteld , om het gedrag der beftuurderen naar te bcoordeelen. Men ondervondt hier van geene ongelegenheden, in den aanvang van het Gemeenebest, toen de zeden zuiver en onbedorven, tot zuinigheid geneigd en geftreng waren. In 't algemeen geeven de Holïandfche Volkplantingen grond tot deeze aanmerE 5 king,