Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Charakterkunde van deh Bybel. 233

kóft fchietende, kan dit duidelyker blyken, dan uit onze gewoone overzettingen. ,

Thans gaat de Heer N. over tot eene meer bepaalde befchouwing van de Wetten van .mozes; doch ons beftek laat niet toe, hoe gaarne wy zulks wenschten, hier over uitvoerig te handelen. Kortelyk zullen wy het algemeen beloop zyner voorftellingcn mededeelen. Spreekende over den Geest van den Mozaifchen Godsdienst, merkt hy aan, dat dezelve vry oneigen een nieuwe Godsdienst word genoemd, om dat de zelfde Geest, die voor en na den zondvloed in den'Godsdienst der Israelitlfche ftamvaderen doordraaide, ook hier levendig blyft. De Mozaifche Godsdienst was een zeer kragtdaadig behoedmiddel tegen de Afgodery, niet alleen doorutidrukkelyke Wetten, welke dezelve afkeurden, maar ook door het verbieden van den Beeldendienst, het houden van verkeering met Heidenfche Volken, en het inagtneemen van gewoonten, welke by de Afgodendienaars in gebruik waren. De eerbied voor God wierdt door deezen Godsdienst kragtdaadig bevorderd; onder andere fchikkingen, moest, volgens onzen Schryver, hier toe medewerken het ftilzwygen van Formuliergebeden, dewyl de lsraeüten dus tot eigen overdenkingen geleid en behoed wierden door den waan, alsof zy door het louter prevelen van eenige Voorfchriften hunne taak afgedaan, en Gode een aangenaam Werk verrigt hadden. Het geduurig voordellen van Jehovah als den Koning des Volks, moest insge-

lyks

Sluiten