Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

512 Gefchiedenis van Rusland;

afhanfceJykheid te brengen ; ten minften door burgerlyke Oorlogen te ontrusten en te verzwakken.

Eenige Poolfche Grooten namen deel in deze onderneming; waar onder Mnisfcbek Palatyn van Sendomir , die naderhand zyne Dogter aan deezen ge-waanden Demetrius ten huwelyk gaf: Zoo dat hy (Dimitri) met eenen hoop van vyfduizend mannen Poolsch Krygsvolk,aan den kant Van Tchernigof, Rusland introk, en begunftigd door den opftand der Donfche Kozakken en andere inwooneren der Zuidelyke gewesten, behaalde hy eenige voordeelen op Boris, die in den yoortyd van het jaar 1605 , fchielyk kwam te fterven, door vergift (zoo men meende) dat hy zoude ingenomen hebben. Hy wierd opgevolgd door eenen Zoon genaamd Feodór, die in weinig tyd voor den tegenpartyder moest bezwyken» eri ter dood wierd gebragt (*),

Dus fteeg deeze bedrieger op den troon van 'Rusland in de zomer van het jaar iöoj; en men kan zeggen, dat hy zig in dien verhevenen fiaat •wel gedroeg; doch met dit alles kon hy den haat en de jaloersheid der Rusfen tegen de Poolen, die hem in groot getal verzelden, niet beletten, te meer omdat hy uit dat Volk de Dogter van den Palatyn van Sendomir ten huwelyk nam.

De Poolen , die by hem waaren 3 gedroegen u ' i ' zig •

(*) ïoaae JU. pag. 026—$53-,

Sluiten