Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gefèbiedenis-van Rusland. 5*3 rf» te Mosktm nu en dan zeer flegt en baldaadig; on gelyk veragting en fchimp de menfchen, hoe laag men die ook mag begrypen m flaaverny verzonken te zyn , allergevoeligst treft, en het verfchil van Zeden en van Godsdienlhge begnppen niet alleen op Europeanen, maar ook op Mèrs invloed heeft, zoo is het niet vreemd, dat de Rusfen, als een tusfehenzoort van menfchen van'die beide Waerelddeelen, daar- msgelyks vatbaar voor waren: En dit was de oorzaak van het ongeluk van dezen gewaanden Demetrius,

Een Prins Vafili Ivanovitcb Tchouïski was het hoofd van de zaamenzweering, die in de maand Meyvanhetjaarróoóteruitvoeringgebragtw^rd

^Dimitri, die niet wel oP zyne hoede was en een gering getal van zyn Volk 5 waarop hy behuwen kon, bybem had, fneuve,de by deze gelegenheid, gelyk ook veele Poolen, die m. Üwaaren, alsook eenige Rusfen, die bent

den troon verheven (*)• .

Deeze Tcbouiskï had veel tegenpartyders onder de Rusfifche Grooten, die hem als Vorst haat toedroegen • en onder het Volk ftond een meuwe gewaande Demetrius tegen hem op, behalven nog eenige andere hoofden van wederfpannehngen , die ig vandeligtgeloovigheidderzelvenbed^n.

($j Ibidem pag. ïS4-r*86-

LI *

Sluiten