Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gl6 SGHIMMELPENNINCK, over e*** IV.

Verhandeling over eene wel ingerigte Volks regeer ing door Mr. R.J. Schimmelpenninck, Practizeerend Advocaat te Amfterdam, uit het Latyn vertaald, door Mr. A. B Swart. Te Leyden, by Frans de Does, 1785.

Ts hef in de tegenwoordige tydsomftandigheden? 4- waarin van den eenen kant de vryheid van ons Vaderland belaagd wordt door voorftanders zq van eene eenhoofdige ajs van eene Aristocratifche cabaal, en van den anderen kant veele braaven zich bevlytigen, om de verwaarloosde voorrechten van onze oorfpronklyk vrye Republiek uit haaren vervallen ftaat weder te hetftellen , is het, zeggen wy, thans van het uiterst aanbelang voor alle inwooners dezer Republiek , die eene waare liefde voor het welzyn van hun Vaderland in hunnen boezem koesteren, om een regt denkbeeld te vormen van dat geen, waarin de vryheid van eenen Burgerftaat eigenlyk gelegen is , en hoe deszelfs regeering moet ingerigt zyn} zal die Vryheid ongelchonden bewaard worden; wy kunnen niet nalaten aan Vaderlandlievende Lezers tot dat einde aan 'te pryzen, de onlangs uit het Latyn vertaalde Verhandeling van den Heere Mr- R. J. Schimmelpenniwck, over eene ivelingerigte Volksregeering. Wy zullen niet uitweiden in breedvoerige loftuitingen,maar alleenlyk eene korte fchetsvan, en de eene en an-

de«

Sluiten