is toegevoegd aan je favorieten.

Moriz, of De gevallen van den heere Lemberg.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V Ij F D E' SOEK. 239

Chaos van Aandoeningen, die mijn hart dreigden te verfcheuren , konde opvangen. Zeker is het , dat de Avond reeds ver gevorderd was, toen mij de eerfte traanen, ia welke zich mijne woedende fmerte ontbonden had, over de Wangen rolden.

Ik wist niet waar mijn Paard mij gedraagen had , en dacht 'er ook niet eer aan, tot mij een groote tak, regt voor het aangezicht komende, opmerkzaam daar op maakte. Ik bevond mij in een digt bosch, door het welk mijn Paard zich een weg baande ; vvaarfchijnlijk om dat ik het van tijd tot tijd, zonder het te weeten , aangefpoort had. Ik fprong op : en nu voelde ik eerst , hoe de Ligchaam en Geest vermoeijingen van dien Dag , mij aangegreepen en afgemat hadden. Ik kost mij niet op de been houden , en mijne knieën knikten tegen elkander. Mijn Paard bleef op eenigen afftand van mij ftaan, en ftilde zijnen Honger met de bladeren der omftaande jonge Groentens.

Ik leidde mij neder. Op mijn linker hand rustte mijn hoofd; en met mijn rechter hand, trok ik grcote boschen Gras uit den grond; en wierp die dan verre van mij af. Geen zuchtjen, geen enkel geluid kwam over mijne