is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der wiskunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WISKUNDE. II. Deel. ïl£ Blei. ,O0

niets anders zyn? dan die van eene tamelyk groote Zonnevlek, die met het bloot oog kan befpeurd worden, en welke door nevelachtig weêr belet wordt om m de eerfte en laatfte dagen van haaren loop op den febyf van dat Hemellicht waargenomen te worden : hetgeen voorts met het verhaal van den Historie-bchry ver overeenkomt.!

III.

Men vindt hier een langen tusfehentyd, byna één en een halve eeuw, in welke ik, ondanks myne naipoonngen, niet een eenig Wiskunftenaar heb kunnen ontmoeten. Ik denk dezelve te mogen aanzien als dien van de grootfte duifternis, welke in die hnden geheerscht heeft. Op het einde van de Xde eeuwe waren er eenige mannen die, met de Wiskundige Weetenfchappen ingenomen, eenen lofwaardieen yver toonden, om m dezelve onderweezen te worden. De Arabiërs, by wien de Wiskunde toen bloei, de, waren voor de Christenen hetgeen de Egvnte. naars eertyds voor de weetgierige Grieken waren geweest. Onder hun, welke, door eene zo edele beweegreden aangefpoord, die reizen ondernamen bemerkt men voornaamelyk den vermaarden Gerberu die door zyne verdienfte en geleerdheid naderhand tót het Purper verheven werdt, onder den naam van SU vester den tweeden. °""

Gerben eeni Franschman van afkomst, en van zv-

l JTghutu-?C\m. het K!ooster v^n Fleury verbonden hebbende, hadt niet zo dra de eerftehngen der Wee enfehappen gefinaakt, ofhy bemerkte, dat de Christenheid hem geen genoegzaame hulpmiddS len koude verfchaffen, om groote vorderingen in dezelve te maaken. Deeze reden bewoog hem uk zyn Klooster te ylugten, en naar Spanje te reizen alwaar hy veele jaaren zyn verblyf hieldt. Hy o?ffende: zich aldaar zodanig in de Wiskunde, dal hv paar men zegt welhaast zyne meesters overtrof. & Rekenkunde, de Muziek, de Meetkunde, de Ster-

re-