is toegevoegd aan je favorieten.

Julia St. Laurence, of De schoone onbekende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

199

z?ch zo beu?elachtig aan of zy wezentlyk een klein kind was. Hare geveinsde goedaartigheid (want zy verzekerde my, hetgeen my onverdiaaglykcr was dan hare gehele verachting, hare hoge befcherming) wierd my tot .een walg. Zomwylen was zy zeer beleeft, zomwylen gaf zy zich ontzettend, veel moeite, om nedrig te zyn. Toen ik het eerst in de kamer kwam, fcheen zy my in het geheel niet te bemerken, en bleel een gehele tydlang by Lady Seymour, met welke zy over verfcheide onbeduidende kleinigheden iprak, met d^n rug naar my toegekeert, (laan. Eindshk -draaide zyzich om, zag my met grote ogen fcherp aan, liet daarby alle byde hare armen, als ofze haar in het geheel niet toebehoorden, na beneden hangen, en zeide tegen Lady Seymour: Is dat die ongelukkige Vrouw, die gy lieve Franciska in verfcheide van uwe brieven my zo nadrukkelyk hebt aanbevolen ? dat arme fchaap, zy ziet er waarlyk zeer treurig uit; gy had haar bever een goedkoper wooning te Brompt m of Kentisch Town moeten huren, want ik twyfel, of de lugt van onze kringen voor haar wel goed zal zyn. " Eindelyk zei zy met eenen half geveinsden kwaad* N 4 aar-