is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van stukken, door dr. G.J.G. Bacot; ter verdeediging zyner eer en onschuld [...] beleedigd, door de Staaten van stad Groningen en Ommelanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*————— i8?

den moeten alle verdrukking dieswegen lyden, en aan de opgeitookte driften van een dus misleid Gemeen ten prooie zyn, om dat flechts de tydsomftandigheden een verandering in de evenredigheid van de balans der Staatsftemmen veroorzaakt heeft. Ja zyn niet aan den alovermeefterenden invloed van eenige weinigen flechts, en daaronder van veelligt te weinig bedenkende, hoe niemand het handhaaven van een braaf zedelyk Charafter, welke Party hy ook; toegedaan moge zyn, zonder verbeurtenis van alle Eer en achtingzo grof en geheel uit het oog kan verliezen, alle deeze openlyke kvvetfingen van Recht, Waarheid en Onfchuld, alleen oorfpronglyk toe te fchryven? geJyk een geheel uurwerk door een enkele veer, of eenige weinige gevvigten volkomen gedreeven kan worden. Dan dit hier ter zyde laatende, blykt het echter, dat ik ook, wegens deezen verfchuldigden byftand aan het vervvoeit wordende Appingadam, zo verre ik geoordeeld worde met raad of daad er eenig aandeel aan genomen te hebben, mede zulk een ongehoorde vervolging moet ondergaan ; terwyl tegen de onloochenbaar voor aller oog bedreevene en alle gemeene veiligheid van goed en bloed vertrappende Euveldaaden van dit feitelyk oproer en alverwoeftend Moordgeweld, geen de minfte Gerichtswerkzaamheid vernomen wordt. Ik zwyg