is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van stukken, door dr. G.J.G. Bacot; ter verdeediging zyner eer en onschuld [...] beleedigd, door de Staaten van stad Groningen en Ommelanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-' '92

Gedetacheerden, of derzelver Commandant zyn gefchied. En hierby waren het ook de Patriottifche ingezetenen zelve, waar-by zy, zo veel deeze maar eenigzins bergen konden, gepiaatft wierden; terwyl alleen omtrent de overigen tot die der Antipatriottifche partv de toevlugt genomen wierd. Een gantfeh ander gedrag dan naderhand in eenige Omlander Jurfsdiftien heeft plaats gehad. De ftiptfte orders, tegen de minfte overlaft, beleediginp- of ongeregeldheid, wierden zeer ernfti<?gegeeven^ en de Burgers verzocht tot"kennisgeving, by de allergeringfte reden van klachte, Ik heb dus ook alle reden om •te vermoeden, dat het voorgewend vernuften van goederen in verfcheiden huizen." geduurende deezen tyd, (hoezeer, omtrent zulk een heimelyk en, tegen uitdrukkelyk verzoek, niet aangebragt bedryf, elk, uitgenomen de daader'zelve, buiten alle verandwoordelvkheid zy) over 't algemeen ten eenenmaal valfch en •verdicht is, zo wel als dat er verregaand» exceflen en ongeregeldheden by zouden gepleegd zyn. Niet aHeen is dit een algemeene, onbepaalde, en door geen de minft» 'byzondere feiten beweezene befchuldiging, waarvan toen, myns weetens, niet iiet minfte vernomen is, maar in tegendeel neb ik meermaalen de naauwkeurige goe-de-tucht en geregeldheid hooren pryzen,

Waar-