is toegevoegd aan uw favorieten.

De algemeene republiek, of Aanspraak aan de ombrengers der dwingelanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 434 )

Het is 'er dus verre van daan, dat ik ,ter verdeedi'ging van het redenmaatige en heilzaame van den Godsdienst in het gemeen, ja van deszelfs echte Christelyke voorftelling in het byzonder, het pleit zou behoeven op te vatten , of het harnasch aan te trekken , voor het geeft de Heer Cloots het divaaze Roomsch Catholikc geloof noemt, of voor de zotte treurige leerredenen, die vrees wegens hel en vaagevuur aanjaagen, voor de befpottelyke en naargeestige kwakzalvery van onnozele halzen, of bedriegers, dc meel aanbiddende priesters, yooïeea Christen apcnfpel, bicgt en misfe , voor een ver acht elykcn en verachten Godsdienst, en met welke onbefcheidene fmaad- en fcheldwoorden meer hy de onderfcheidene leerftukken en kerkzeden van den Roomfchen Eerdienst beftempelt. Ik laat de verdeediging hiervan gaarne over aan hen, die 'er beter van overtuigd zyn, dan ik; daar het my zeer duidelyk fchynt, dat, indien zelfs , de verfchillende hoofdgezindheden der hervorming no<* van verfcheidene ongerymdheden geheel niet zuiver zyn te achten, deeze nog.veel menigvuldiger en grover jn de Kerk van Romen moeten te vinden zyn. Zy moe-ten dan ook, waar deeze de overhand heeft, 'er de aanleiding tot een veel ilerker bygeioof, by de flaaffche onweetendheid, of tot een veel ligter verwerpen van allen Godsdienst, by vryer nadenkende, doch niet behoorlyk doordenkende weezens, geeven. Men vergelyke Madrid en Lisfabon met Parys, om dit bewaarheid te zien. Doch een reiner en helderer licht hieromtrent breidt, met de juistere denkbeelden van 's menfehen vryheid en rechten , zich tevens in Duitschland en Engeland, van daar in Nederland en Frankryk uit, en zal vast rog meer in volmaaktheid roeneemen , ja wilt vroeger of laater ook zelfs Spanje , Portugal enz. eens beftraalen. d e

der dit, dan veel beter, en by gevolg, dit bevattende, geenszins de beste zou veezen, maar hierdoor tetjlond op zou fwu-'sH zulks te zyn.