is toegevoegd aan uw favorieten.

De algemeene republiek, of Aanspraak aan de ombrengers der dwingelanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 149 )

Daarenboven zyn debehoorlyk ontwikkelde bewyzen, jïoor de onftoffelykheid der ziel, meer voor de kundigheid

trekkelyke grootheid. Uit de vloeijisg van een ftip ontflaat de iyn, uit die des lyns het vlak, en uit die des vlaks het ruim «f meetkundig lighaam, zie daar de bepaalingen door Euclides reeds gegeeven , cn met welke alle die zo zekere wiskundige betoogcn,voor de verdeeling in't oneindige aftaan of wegvallen, als die op deeze oitderftelling der verbeelding alleen gegrond zyn , •welke tevens de bron van alle onzamenmeetbaare grootheden is. idaarde natuur, de waarheid zelve, kende nimmer zulk eene vorming der lighaamen, in welker vporwaardelyke yastftelling die betoogen alleen hun bondigheid hebben, 't Is waar, wy kunnen ook de eenheden, deafgetrokkene getallen,in kreuken, en de zameugePelde deelen in kleinere onderdeden ontbinden, maar de eerste zamenftellende, zelfftandige en niet flechts betrekkelyke maar voiftrekt e Eenheden laaten ziek in geen halve en vierde zelfjhiudigheden verdeelen. De natuur kent zo min de in zich onbepaalde menigten els de daaruit ontjluande aooyc of oiioplosjclyke getallen,

Ondertusfchen is de yerdeeiing in 'f oneindige ook op de ftoffe toepasrelyk, zo ver wy ons dezelve zinnclyk voorftellcn, en dus de eerfte zamenftellende deelen 'er niet in onderfcheiden, maar tas dezelve als een in één gevloeide grootheid, of als het wiskundig ruim, vertegenwoordigen; doch zedaanig heeft dezelve ook geen daadelyk beftaan: de ft of, en el wat ftofelyk is , zo ver het esaanienlyk het tegenbeeld is van onze verwonende zinuelyke roorftelling, is een bloot verfchynfel, dat dusdaanig buiten onze tcgrippen niet beftaat, maar waarvan het weezenlyke op zich zelf juist zotlaanig is, als aan de volmaakt onderfchcidende kenStis der Godheid beandwoordt, of het tegenbeeld is der befchouwing van het Goddelyk verftand. liet yerfciiill dus van hel voor ons fchynbaare voorkomen niet minder, dan Gids oneindig volmaakte denkbeelden boyen onze gebrekkige zinuelyke voorfleltingen yerhetftit zvn. De gautfche ons voorkomende zinuelyke wereld wordt Q 5 -**