is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'f$$ De Nieuwe Reisiger.

Men zon gezegc hebben dat de vyand de Stad overweldigt had, en alles door vuur en Haal verpielden, ik kon my van laghen niet onthouden, wanneer ik hunne vreemde bewegingen en emjbg gelaat zag, met welke zy hunne tong meitaken om den ongelukkigen Hosfein natebootzen.

Voor dat ik verder ga, geloof ik, Mevrouw, bier een aanmerking te moeten maken, die voos het overige van de geheele reis diend; het meeste gedeelte der Oofterfche namen zyn byna in alle reisoefchryvingen indiervoegen mismaakt,' dac men dezelve nauwlyks herkennen kan. De zwanghcit om dezelve wel uittelpreken, veroorzaakt zoo ik meen, dit verfchil; dus zegt men Sopbi m plaats van Sr,fi, Chorasfan voor Korafme, eu WW 1?1 PIaats van Sava. Ik heb niets verzuimt om de ware uitfpraak van deze woorden en eenige anderen te onderzoeken; en ik volg hier omtrent het gevoelen der taalkundigen, die ik in dit land geraadpleegt heb.

.. Niet ver van Sava, een groote en halfverWoeUe Stad, zagen wy een Moskee, die Samubi genaamt word, alwaar men zegt dat dezen Proleet begraven is. Wy zagen ook de overbiyfzels Van de Stad Rey, die in het geheele Ooiten om haare oudheit en groote, zeer beroemd is. Deze Stad wierd in de negende eeuw van het Chriltendom, ypor de magtiglte en volkryklte van geheel Azien gehouden ; zoo men de Perfiaanfche en Arab,fche aardryksbefchryvingen gelooven mag, zoo behelsde zy meer dan tienmaal hondert duim ^lzeQ > vier en zeitig hondert openbaars

Schoo-