is toegevoegd aan je favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aio De Nieuwe Reisiger.

Amerika, is 'er op een' zeer Jagen prijs, en zou veel beter zijn, indien de Indianinnen, met het maken van het zelve belast, meerder kennis hadden van de manier om het kneeden en te bakken. Het osfen- kalfs- fchapen- en zwijnen vleesch , mitsgaders het gevogelte, zijn 'er alzoo volmaekt als in Europa, en viermael goedkooper. De andere foorten van levensmiddelen zijn naer dezelfde evenredigheit gefchikt. De naburige landerijen van de toppen der bergen brengen rogge, gerst en verfcheidene foortcn van wortelen en moeskruiden voort. Onder aen zijn 'er onmetelijke velden, waerin men talrijke kudden ziet weiden. Derzelver wol, welke tot kleederen gebruikt wordt, /verfchaft bezigheit aen ontelbare handen. Sommige hoevenaers leggen zich alleen toe op het houden van koeijen, om de melk en kaes, waerin hier een ongemeene koophandel gedreven wordt. Doch de fmaek der inwoonderen flrekt voornamelijk tot de ingeleide vruchten; en gij zoudt verwonderd zijn over de hoeveelheit van fuiker en honig, welke tot dit gebruik gebezigd wordt. Alle de tafels zijn met vruchten bedekt: dezelve zijn de eerst opgedischte en laetstafgenomene fchotels. Men gebruikt het fap derzelfde vruchten, om de meeste der andere gerechten te vervangen.

Alle de dorpen, die ik tot heden toe in het landfehap Quito gezien heb, zijn zeer onre-

gel-