Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Honderd en Eenenvijütigste Brief. 3

Hie 'er gedurig gebruik van maken, aenftonds onderkent; doch wanneer men ophoudt'er van te drinken, verliest men dit voordeel van langzamerhand'. Deze rivier wordt van haren oorfprong' af geenszins de la Plata genoemd; maer zij komt voort uit het meir Xarayés, onder den naem van Paraguay, 't welk gelroonden vloedt beteekerit , als of het meir, waeruit Zij ontfpringt, hacr eene kroon vormde. Alle jaren overftroorrit zij de landerijen, verfcheidene mijlen verre; en gedurende deze overvloeijing, begeven" zich de inwoonders , met hunne goederen, in kanoos, waerin zij hun verblijf houden, tot dat het water te rug geweken is;> Deze rivier is daarenboven zoo fnel, dat zij, ter plaetfe waer zij in zee valt, het water op een' zeer grooten afftandt zoet maekt. Schoon zij, zich met la Flata vereenigende, haren naem verliest, wordt haer zulks rijkelijk vergoed, doordien zij dcnzelven mededeelt aen de onmetelijke ruimte iands, welke ten oosten door Brazilië, ten westen door Chili, ten zuiden door het Landt van Magellanes, en ten noorden door de rivier der Amazonen bepaeld wordt.

Kabot bouwde twee fterkten in Paraguay, liet 'er eenige Spanjaerds, en keerde weder in Europa. Men heeft mij, bij gelëgenheit van één dezer fterkten , verhaeld dat de officier, die 'er het bevel voerde, eene fraeije vrouw had, Miranda genoemd, waerop een" naburig A i

Sluiten