Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Honderd en Tweeenvijf noste BAïef. 33

5, hebben. Men heeft'er gezien, die hardnekkiglijk weigerden de zendelingen aentehoo„ ren, of, hun eenige aendacht verleend heb„ bende, koeltjes antwoordden: gij zegt dat 5, uw Godt alles weet en overal tegenwoordig „ is, en dat hij alles ziet wat 'er gebeurt; „ wij beminnen geen' meester, die zulke door„ dringende oogen heeft, en willen in vrijheit „ in onze bosfehen leven, zonder een' geduri„ gen getuige en berisper onzer daden te heb„ ben, Een andere Wilde, aengezocht om een' „ Christen te worden , zeide tot den Jezuit, ,, die hem met de helle dreigde: des te beter, 3, ik zal na mijnen doodt geene koude meer 3, Ui den. Door diergelijke antwoorden ftelderi „ zij dikwils den ijver der predikeren te leur.

„ Geenszins hebben de zendelingen hunne „ euangelifche verooveringen. in Paraguay bij „ de Chiquiten begonnen. De oudfte , tal* „ rijkfte en ijverigfte grondftichtingen zijn on„ der de Guariniërs gelegd. Voor dat men 'er de fakkel des geloofs öhtftoken had, was dit landt, gelijk gij gezien hebt, bei woond door barbaren, zonder godsdienst', wetten, woning' of vaste verblijfplaets'. De 3, Jezuiten drongen, al nader en nader, tot " in het binnenfte van derzelver wouden , en w haeldon, door hunne groote lijdzaemheit, „ zachtmoedigheit en beleefdheit, hen einde„ lijk over, om naer hunne redenen te luiste„ ren. Deze volken beftonden alleen uit hüisKIIL Deel. C „ ge-

Sluiten