Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Honderd en Tweb&nzestigste Brief. 359

mijn verblijf te Sena. Drie Portugezen, ondernomen hebbende een' olifant' te dooden, verzuimden de molshoopen der vlakte te' doen Hechten. Dc jagt begon met veel voorfpoeds; maer het paerdt van den tweeden aenvaller , met zijne twee voorfte pooten in een molsgat trappende, viel ter aerde, cn gaf den olifant tijdt om den Portugees te bereiken. Het woedende dier greep den ruiter met zijnen fnuit aen, wierp hem zoo hoog hij kon, en ftak hem ééne zijner tanden toe, om hem dacrop te vangen. De ruiter, van zoo hoog op dit fcherpe punt vallende , werd daervan doorboord , als of hij gefpitst ware geweest. De olifant had dc ftandvastigheit om hem een' geruimen tijdt in dezen ftaet te houden, met het hoofdt naer de twee andere jagers gekeerd, en fchecn vermack tc fcheppen in het jammerlijke gefchreeuw, dat dees ongelukkige verwekte.

Men verdeelt Monomotapa in vijfentwintig landfehappen of koningkrijken, die eertijds aen een' enkelen heer toebehoorde , maer waer van 'er verfcheiden afgefcheurd , en anderen cijnsbaer gebleven zijn. Dit is de oorzaek dat men den koning' den tytel van keizer gegeven heeft, om dat hij verfcheidene vorsten onder zijne leenmannen telt. Hij doet hunne kinders in zijn hof opvoeden, om zich van hunne getrouwheit te verzekeren; en hij onderhoudt zijne legers, om hen in de af hangkelijkheit tc houden.

Z 4 VQ

Sluiten