Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yo4 De Nieuwe Reisiger.

ringen rondom hen hooren , voegen zij de fcheldwoorden en flagen bij de belediging en den roof. De Mulaters, die de koopmanfchap omhelzen en in flaven handelen , geven zich aen andere buitenfporigheden over. Zij misr bruiken alle de jonge dochters, welke zij kunnen verleiden ; en eenige jaren daeraa in dezelfde plaetfcn wederkeerende, rooven zij de kinders, waervan zij vaders zijn, verkoopen dezelven, en verrijken zich dus met hun eigen bloedt. Deze ongeregeldhcit is zelfs eenigerr. mate gewettigd door het voorbeeldt der PorT tugezen, die hunne afgrijsfèlijke ongebondenheit paren met de barbaerfche gewoonte van hunne kinders, welke zij bij hunne Negerinnen gehad hebben , te verkoopen.

Alle de zwarten van Loanda en de andere Portugefche bezittingen , in het koningkrijk Angola , zijn aen de flavernij onderworpen, uitgenomen eenige aloude inwoonders, die, uit kragt' van eerfte voorwaerden, hunne onafhangkclijkheit bewaerd hebben. Deze flaven worden gebruikt tot het bebouwen der landerijen, de visfeherij, het ftichten van huizen,' en andere werken. Zij doen allen belijdenis van het Christendom, maer zijn minder uit overtuiginge dan uit vreezc aen de pligten van den godsdienst verknocht. Men vereischt dat zij alle jaren bjegten; en dewijl zij in eene gedurige ongebondenheit leven , verlaten zij jiunne bijzitten in het begin van de vasten, en

Sluiten