is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 De Nieuwe Reisiger.

Weinige volken doen de aloudheit van hunnen öorfprong hooger opklimmen, dan de Spanjaerds. Indien men daerin geloof aen hunne inbeeldingen geeft, hebben Tubal, één der zonen van Jafet, Iberus, Hispal, Hespcr en Gérion in hun landt geregeerd; en zelfs heeft de aertsvader Noach Galicië en de Afturiën met zijne bezoeken vereerd., ïubal voerde 'er den waren godsdienst in, deed denzelven door zijne kinderen in acht nemen; en na zijnen doodt bevolkten zijne afftammelingen het landt, door hunne gelukkige vruchtbaerheit.

De eerfte koning, waervan in hunne gefchiedenis gefproken wordt, was Gargoris geheten. Abidis, zijn opvolger, leerde hun de aerde bebouwen, gaf hun wetten, en haelde hen over tot het bouwen van vaste verblijfplaetfen. Omtrent dit zelfde tijdperk , zegt men , beproefde Spanje eene droogte van zeventien jaren, in welke 'er geen regen viel. Eene niet min ongemeene en luttel waerfchijnlijke ge• beurtenis, bijna op denzelfden tijdt voorgevallen , is de opening der ftraet van Gibralter, die Europa van Afrika afgefcheiden, en den Oceaen met de Middelandiche zee vereenigd heeft,

Het aen zee liggende Spanje werd ontdekt door de Feniciërs, gelijk Amerika federt door de Spanjaerds. Bezield door de liefde tot den koophandel, en de begeerte om zich te verrijken, ftichtten 'er de Tyriërs eene volkplanting, en bouwden 'er de ftadt Kadix, tegen-

woor-