Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2.6 De Nieuwe Reisiger.

geven; maer men twijfelt of hij 'er de fchrij. ver van is.

Insgelijks fchrijft men hem toe eene gefchreven befchrijving van Zevenbergen, met aenmerkingen over Bulgarië, Walachijë en Moldavië , welke men zegt eene der vruchten van zijne afzonderinge te zijn. Ik weet niets van alle deze landen, dan het geene ik in dit verhael gelezen heb ; en het gelezene heeft mij geene de minfte begeerte ingeboezemd, om 'er in te reizen. Gij zult daervan oordeelen door den volgenden brief, die zakelijk bevat alles, wat dit handfchrift behelst.

Ik ben, enz.

Presburg, den 2o« van Ottober, 1756.,

Tweehonderd Zesentagcjientigste Brief.

Vervolg van Hongarijen.

„ f~TT\ RANSYLVANië of Zevenbergen,. » JL tegenwoordig aen deze alleenheer„ fching gehecht, was een gedeelte van het „ aloude Dacië , en maekte een koningkrijk M uit, eer de Romeinen 'er zich meester „ van gemaekt hadden. Zij gaven het den „ naem, dien het. draegt, uit hoofde van

» zij-

Sluiten