Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3" J

zyn, ook van' een wederkerig voordeel moet wezen/ befcbouwen wy dar Contract: als van geene waarde,- renuntieeren wy • aai in het vervolg een integreerend lid van het Ouitfihe Ryk te zyn, welk nimmer heeft opgehouden onze rampen en onze flaverny meer ondraaglyk te maak en

En na ieder afzonderlyk onze refpeétieve maatfchappelyke conventien verbrookea , na voor eeuwig het juk van onze onderdrukkeren afgefchud te hebben, declareren wy , het voixder hier bovengen. Btlpfcht Provinciën, en wy HKi- votrt van het land van Luik, by deeze zelve acte , dat wy van dit oogenblik af aan, onze bedoelingen j' onze middelen , en onze kragten tegen onze refpcctieve dwingelanden vereenigen,- zweeren wy , dat wy de' wapenen zullen opvatten; om die niet neder te leggen» dan na dat wy onze onafhanglykheid , de rechten , welke de natuur ons heeft gegeeven , en eene Conftitutie aullen hebb-en verzekerd, welke niet met deeze heilige wetten fhydende is;

Zweeren wy eindelyk, dat wy flegtS één vry en onafhanglyk Volk zuilen uitmaakcn. bn dit volk biedt zyne vriendfcbap aan, aan alle Volken der aarde, zyn hèndgcnpatfebap aan alle Volken , die vry 7yn , en zyn voorbeeld , en des noods zynen byfiand , aan alle die geenen , die het zuilen willen volgen , en zig insgeiyks zuilen wilka vry maaken.

Vit naam der vereenkde Belgen en Luikenaaren,

H5T COsaTB' GSNBiUAt ZITTÏN6 HOLJDENLE TE PARTS.

ADRES

Sluiten